Language: EL

Terms Instagram Competition

1. Έπαθλο

Δυο τυχεροί θα λαμβάνουν από έναν καφέ δώρο, κάθε Δευτέρα έως τις 31 Οκτωβρίου του 2022 σε ένα από τα δυο επίσημα καταστήματα της Samba Coffee Roasters.

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 26/10/21 έως και τις 29/10/21.

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών SAMBA CAFE IKE, DUENDE IKE και SAMBA CAFE STORE E.E. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθµού.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να έχει προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στα post Instagram Give Away στις σελίδες Instagram του Samba Coffee Roasters Crossroads και Samba Coffee Roasters The Shop.

3.3 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η SAMBA CAFE IKE διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση

4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία δύο υπαλλήλων της SAMBA CAFE IKE την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 στις 14:00μμ. Οι δυο νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 2 νικητές και 2 επιλαχόντες. H επιλογή των νικητών θα γίνει με τον αλγόριθμο του Random Results, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο url https://www.randomresult.com/

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του μηνύματος στο Instagram. Τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν σε όποιο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη, ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος, ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 5 Νοεμβρίου 2021 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά την 12 Νοεμβρίου 2021 αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής του αναπληρωματικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως.

4.5 Το δώρο αφορά σε οποινδήποτε καφέ επιθυμεί να παραλάβει ο νικητής εκτός από τη σειρά Competition Coffees αλλά και όσους καφέδες περιέχουν αλκοόλ στη συνταγή τους.

4.6 Το δώρο θα πρέπει ο νικητής να το παραλαμβάνει κάθε Δευτέρα και για ένα χρόνο, από το κατάστημα της Samba (Samba Coffee Roasters the shop – Σόλωνος 36 ή από το Samba Coffee Roasters Crossroads – Λασκαρίδου 7.

5. Διαφημιστική προβολή

Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρεία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

6. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερόμενων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα ανακοινωθούν με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα https://www.sambacafe.gr/terms-competition-instagram/

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον
Ν.4624/2019. Το ως άνω αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την SAMBA CAFE IKE ή από  τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της  επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς  του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και  άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με  διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και  υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.

Ο παρόν διαγωνισμός διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεικτικά: κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, από την ελληνική νομοθεσία και ιδίως τον Νόμο 4624/2019 και περαιτέρω από τους Νόμους 2472/1997 και Ν.3471/2006, όπως ισχύουν, και από την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία που τυχόν εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, τις σχετικές οδηγίες, αποφάσεις και κανονισμούς που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στα πλαίσια αυτού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τροποποιούν, αναθεωρούν ή αντικαθιστούν οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες νόμους και κανονισμούς.

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.